Vattenarkiv

I Vattenarkivet finns många handlingar och kartor/ritningar av intresse för alla som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller främst material som handlar om markavvattning, till exempel dikningar, invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. I vattenarkivet finns material från 1840-talet framtill nutid.

Visst material finns hos Lantmäteriet och kan sökas fram via webbtjänsten Historiska kartor på Lantmäteriets webbplats.

När det rör skogsdikning så finns handlingar och kartor/ritningar hos Skogsstyrelsen för tiden 1997-nutid. Äldre handlingar upprättade inom Skogsvårdsstyrelsen 1905-1996 förvaras hos Riksarkivet.

Landskapsbild med ett dike Foto: Per Lindmark, Länsstyrelsen Östergötlands län