Om Vattenarkiv

Landskapsbild med ett dike
Foto: Per Lindmark, Länsstyrelsen Östergötlands län

I Vattenarkivet finns handlingar och kartor/ritningar som främst handlar om markavvattning, till exempel dikningar, invallningar och sjösänkningar. I vattenarkivet finns material från 1840-talet framtill idag.

Vad är en markavvattning?

Markavvattning: är enligt dagens definition i 11 kapitlet 2 § miljöbalken "åtgärder som utförs för att avvattna mark, [...] eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål".

Vad räknas som markavvattning?

Dikning, bortledning av vatten eller invallning som görs för att dränera mark eller skydda mot översvämning räknas som markavvattning, om det görs för att få en bestående förändring i marken. Markavvattning gör att vattennivån i marken sänks och grundvattennivån förändras. Det påverkar växter, djur och hela ekologin i naturtypen.

I arkivet finns cirka 50 000 äldre markavvattningsföretag, dikningsföretag, avloppsföretag, invallningsföretag, torrläggningsföretag och sjösänkningsföretag i sina arkiv (i tal benämnt vattenarkivet). Till dessa företag hör cirka 150 000 kartor och ritningar.

Akterna kan ge information om

  • Kostnadsfördelningslängd
  • Delägare när markavvattningen beslutades
  • Styrelse när markavvattningen beslutades
  • Framtida underhåll
  • Eventuella vattendomar

Kartorna/ritningar kan ge information om

  • Ritningarna innehåller profiler
  • Placering i landskapet