Information

Vad är en markavvattning?

Markavvattning: är enligt dagens definition i 11 kapitlet 2 § miljöbalken "åtgärder som utförs för att avvattna mark, [...] eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål".

Vad räknas som markavvattning?

Dikning, bortledning av vatten eller invallning som görs för att dränera mark eller skydda mot översvämning räknas som markavvattning, om det görs för att få en bestående förändring i marken. Markavvattning gör att vattennivån i marken sänks och grundvattennivån förändras. Det påverkar växter, djur och hela ekologin i naturtypen.

Bakgrund

I markavvattningarna finns kartor /ritningar samt akter. De äldsta är från 1840-talet. Materialet som länsstyrelsen har är i första hand markavvattningar i jordbrukslandskapet. Handlingarna är uppkomna i gamla Lantbruksnämnden med föregångare.

Om jag inte hittar informationen jag söker här, kan den finnas hos någon annan myndighet?

Äldre material (konceptmaterial och kopior) kan också finnas, men material äldre än 1920 finns i huvudsak hos Lantmäteriet. Länsstyrelserna har en del handlingar som går tillbaka till 1841. Omfattningen skiftar mellan länen. Handlingarnas status varierar. Det finns både arbetsmaterial (koncept) och förslag och handlingar som har fastställts. Eftersom många projekt utförts med statsbidrag finns också många handlingar av ekonomisk natur. Om ett dikningsföretag har fastställts och genomförts har det i allmänhet också besiktigats och godkänts och samfälligheten blivit gällande. Förrättningen kan dock ha förändrats eller ha upphävts genom en senare förrättning. Kostnadsfördelningslängden har ofta ändrats utan att själva företaget i övrigt ändrats. Äldre markavvattningsföretag i skogsmark finns hos Skogsstyrelsen eller Landsarkivet.

Vad innehåller Länsstyrelsernas vattenarkiv?

Länsstyrelserna har i sina arkiv cirka 50 000 äldre markavvattningsföretag, dikningsföretag, avloppsföretag, invallningsföretag, torrläggningsföretag och sjösänkningsföretag i sina arkiv (i tal benämnt vattenarkivet). Till dessa företag hör cirka 150 000 kartor och ritningar.

Akterna kan ge information om:

Klicka här för att få ordförklaringar.

Kartorna/ritningar kan ge information om: Klicka här för att få mer information om teckenförklaringar på kartor och ritningar.